Cere o ofertă
Request an offer
Árajánlat kérése

A garanciális ügyintézés helye:FF

Aquashop Kft. 1116 Budapest, Kondorosi út 3.
Telefonszám: +3670-673-45-15
E-mail: szerviz@aquashop.hu
Nyitva tartás: H-P 08:00 - 16:30


Garanciális ügyintézéshez szükséges:

A vásárló jótállási és szavatossági igényét szabályosan kitöltött garancia jeggyel és vásárlási számlával érvényesítheti, mely tartalmazza a készülék gyári számát.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a vásárláskor kérje az eladót, hogy a számlán tüntesse fel a készülék egyedi azonosítóját, azaz a gyári számát!


Garanciális ügyintézés menete:

A jótállási időtartam 24 hónap, ettől egyes modellek eltérhetnek illetve üzemidő korláttal rendelkezhetnek. Kérjük, vásárlást megelőzően minden esetben kérje az eladó tájékoztatását. Egyes készülékekre kötelező évenkénti felülvizsgálat érvényes, melynek elmulasztása a jótállás elvesztésével jár.

A jótállási igény érvényesítéséhez az eladó által kiállított számlát kérjük felmutatni, mely tartalmazza a készülék egyedi azonosítóját.


A jótállási igény érvényesítésének kizáró feltételei:

Ha a helytelen telepítésnek, rendeltetésellenes használatának a gyártó által nem jóváhagyott átalakításának, idegen beavatkozásának, szakszerűtlen kezelésének (a megbízott szerviz bizonyítja), helytelen tárolásának, iparszerű igénybevételének, elemi kárnak, külső tényezőknek, mint például szennyeződés, folyadékoknak, áramingadozásoknak, vis majornak tulajdonítható okokból keletkezett.

Vásárlási számla hiánya.


Hibás termék esetén a vásárlót a kötelező jótállás alapján az alábbi jogok illetik meg:

Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik választható igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállás teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.

Ha a vásárló kijavítást vagy kicserélést kér, a kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a vásárlónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A javítást a vásárló érdeksérelme nélkül úgy kell elvégezni, hogy a javítás folytán a termék értéke és használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt hibátlan termékhez képest nem csökkent.

Javítás esetén a termékbe új alkatrészt kell beépíteni.

Ha a jótállásra kötelezett a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a vásárló a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja. Ha a vásárlónak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a fentiekben írt feltételekkel nem tud eleget tenni - a vásárló választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül érvényesít csere igényt, a forgalmazó ez esetben nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A terméknek vagy jelentős részének kicserélése (kijavítása) esetén a jótállás időtartama a kicserélt (kijavított) termék (annak kicserélt, kijavított része) tekintetében újra kezdődik. Ez a rendelkezés érvényes az esetben is, ha modulokból összeállt termék hibás moduljának cseréjére kerül sor.


Általános jogszabályok:

1959. évi IV. törvény a polgári törvénykönyvről A jótállás, a szavatosság és a hibás teljesítés legalapvetőbb szabályai, bővebben lásd a 151/2003. és a 49/2003. Korm. rendeletekben.

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről A fogyasztói érdekek védelme, elvei, a fogyasztóvédelmi intézmények.

151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról A jótállás alapvető és részletes szabályai, ezekre a termékekre - de kizárólag ezekre - kötelezően 12 hónap jótállás van. (Ezzel a szöveggel a 2005. június 1. utáni vásárlásokra érvényes.)

49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződések keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről Kijavítás, kicserélés, elállás - hogyan is kell ezeket végrehajtania a forgalmazónak. (2004. jún. 30. utáni vásárlásoknál a 6. § már nem érvényes.)

249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról A 20.000 Ft feletti, számlával igazolható javításra (műszaki cikk, gépjármű, gyógyászati segédeszköz, hangszer- és órajavítás, lakáskarbantartás) 6 hónap jótállás van.